Reiseplanlegger og koordinator ved internasjonale arrangement.

 

Målsetting:

Få til fellesreiser med egnet overnatingsplass ved deltakelse i internasjonale arrangementer.

 

Oppgaver:

Ta kontakt med aktuelle reiseselskaper og finne den løsningen som best tjener flertallet av de norske deltakere.

Sende tilbud til norske deltakere gjennom våre kommunikasjonskanaler.

Være kontaktperson i alle spørsmål vedrørende reiser.

Endelig avgjørelse gjøres i samråd med VU.

 

Ansvarlig i VU: Grete

 

Redaktør av Veteran-Nytt og ansvarlig for Hjemmesiden.

 

Målsetting:

Være ansvarlig for innhold av Veteran-Nytt og Hjemmesiden.

 

Oppgaver:

Få tak i stevneinnbydelser, resultatlister fra større stevner, og informasjon fra VU. Dessuten bidra til at lesere får informasjon og underholdning.

 

Ansvarlig i VU: Knut Henrik

 

Stevnepåmelding og innkreving av startkontingent for internasjonale stevner.

 

Målsetting:

Påmelding til internasjonale stevner.

 

Oppgaver:

Se til at den informasjon som sendes til veteranene er fornuftig mht påmeldingsfrist, kurs med mer.

Motta og gjennomgå påmeldinger mht fødselsdata samt påse at innbetalingsbeløp stemmer med påtegning.

Stemple påmeldinger med VUs stempel etter godkjenning og sende disse til arrangøren.

Overføre penger til arrangører.

 

Ansvarlig i VU: Inger


 

Hjemmeside og elektronisk utgave av Veteran-Nytt.

 

Målsetting:

Etablere og drifte en egnet Hjemmeside samt sende ut Veteran-Nytt og annen info via internett.

 

Oppgaver:

Etablere en Hjemmeside.

Oppdatere og forbedre hjemmesiden i takt med veteranenes behov.

 

Ha adresse til alle som ønsker Veteran-Nytt elektronisk.

Benytte Internett for distribuering av Veteran-Nytt og annen informasjon i samarbeid med redaktør i Veteran-Nytt.

 

Ansvarlig i VU: Knut Henrik

 

Veteran statistikk, lagserien og rekordnoteringer.

 

Målsetting:

Ajourføre veteranresultater.

Administrere lagserien og rapportere resultater.

Få norske bestenoteringer riktig registrert, inklusive norske mesterskapsrekorder.

 

Oppgaver:

Gjennomgå resultater og utgi en Vetranstatistikk som gjøres tilgjengelig på nettet. Øvelsesutvalget bør være i samme omfang som WMAs statistikker. 

Koordinere arbeidet angående lagserien.

Motta, godkjenne og videresende rapporterte rekorder til internasjonale godkjennings organer.

 

Ansvarlig i VU: Knut

 

Internasjonalt samarbeide og kontakter.

 

Målsetting:

Representere Norge i internasjonale fora som har betydning for norsk veteranfriidrett.

 

Oppgaver:

Kommunisere med WMA  (World Master Athletic), EVAA (European Veterans Athletic Association) og den Nordisk komiteen.

 

Ansvarlig i VU: Knut Henrik

 

Medaljeadministrasjon.

 

Målsetting:

Sørge for at arrangører av norske og nordiske mesterskap (når disse går i Norge) har tilstrekkelig med medaljer.

 

Oppgaver:

Alltid ha en oversikt over beholdningen samt kjenne terminliste og hva som er behovet for medaljer ved de forskjellige mesterskap. For tiden er det 11 forskjellige NM.

Motta bestilling av medaljer fra arrangørene og sende disse til rett adresse seinest 2 uke etter bestillingstidspunkt. NM arrangøren er ansvarlig for å bestille medaljer i tide. Medaljene koster for tiden 25 kr/stk uansett valør. Overskytende medaljer etter NM returneres medaljeansvarlig i veteranutvalget.

Regning for medaljer sendes arrangørene for brukte medaljer innklusive transport kostnader.

 

Nye medaljer bør bestilles ved behov og i et kvantum som bringer innkjøpsprisen ned.

For tiden leveres medaljene av Hallmans i Stockholm telefon 0046855597703 Kontaktperson "Rikke". Ved bestilling kan en be om samme fasong og utførelse som tidligere. Ref 03-03-10, ordre 622518.

 

Ansvarlig i VU: Kjartan

 

 

Trykking og forsendelse av Veteran-Nytt.

Målsetting:

Sørge for at alle som har betalt for Veteran-Nytt mottar to eksemplarer årlig.

Oppgaver:

Kontakte trykkerier som kan levere tilfredstillende produkt. Sørge for å ha adresseoversikt til de som har betalt Veteran-Nytt. Bidra til at årsabonnementet kommer inn slik at kostnader dekkes.

Få ordnet med kopiering og adressering inklusive frankering og forsendelse.

 

Ansvarlig i VU: Kjartan

 

 

Koordinering og ledelse av Veteranutvalget.

 

Målsetting:

Lede og koordinere VU.

Være kontaktperson for henvendelser fra internasjonale og nasjonale fora, hvor ikke annet er avtalt.

 

Oppgaver:

Innkalle til møter etter behov.

Fordele oppgaver.

Representere VU utad hvor ikke annet er avtalt.

Godkjenn innkjøp i VU- regi for beløp større enn 1000 Kr.

Gjennomføre avtalte VU oppgaver.

 

Ansvarlig i VU: Knut Henrik

 

 

Kasserer.

 

Målsetting.

 

Holde orden på økonomien i VU.

 

Oppgaver:

Registrere alle inntekter og utgifter i forbindelse med VU.

Ha et regnskapsopplegg som tilfredsstiller friidrettsforbundet og fremlegge dette hvert år.

Alle innkjøp og utbetalinger skal ha bilag.

Reiseutgifter dekkes på billigste måte hvor togbillett er retningsgivende. Dersom tog ikke er praktisk dekkes bilutgiftene med 2,5 kr/km.

Ved forsendelse skal alternative transportmetoder vurderes.

Utbetalinger over kr. 1000 skal godkjennes av VUs leder.

 

Ansvarlig i VU: Inger

 

Representant for distriktene.

Målsetting.

Koordinere innspill til VU angående aktuelle behov i veteranfriidretten.

Oppgaver:

Ta kontakt med kontaktpersoner i landsdelene og få deres syn på aktuelle problemstillinger.

Stikkord; regelverk, serien, poengberegning, øvelsesutvalg, ubesatte NM arrangementer, stoff til Hjemmeside og Veteran-Nytt.