PROTOKOLL FÖRT VID MÖTE I NORDISKA VETERANKOMMITTEN DEN 1 MARS

2008 I REYKJAVIK, ISLAND

   

Närvarande: Ivar Söderlind (Sverige), Elisabet Ekborg (Sverige),  Peter Hackenschmidt (Sverige),

Aase Friedrichsen (Danmark, Carl Friedrichsen (Danmark), Vesa Lappalainen (Finland),  Raimo

Kossu (Finland), Pekka Sihvonen (Finland), Knut Henrik Skramstad (Norge), Kjartan Sölvberg

(Norge) och Oskar Thorarensen (Island)   

 

§ 1

Dagordningen godkändes . Sverige, som har ordförandeskapet för Nordiska Veterankommitten 2008-2009,

har utsett Ivar Söderlind till ordförande/kassör och Elisabet Ekborg till sekreterare.

 

§ 2

Mötet öppnades och föregående protokoll fört vid möte i Riccione den 8 september 2007 godkändes.

 

§ 3

Genomgång av viktiga regler vid Nordiska Mästerskap:

Beslutades att WMA:s regler angående tävlingsdräkt skall följas. Det innebär att man skall tävla i de nationella
   färgerna.

 Beslutades att tekniskt möte vid Nordiska Veteranmästerskap alltid skall hållas kvällen före första tävlingsdagen.

 Beslutades att varje tävlande skall ha två nummerlappar (bak och fram) med åldersklass angiven.

 Beslutades att antalet dopingtester inte skall offentliggöras vid vi Nordiska Veteranmästerskap. Detta är enlighet
    med  IAAF:s  och WADA:s regler.

 – En livlig diskussion uppstod om huruvida viktkastning skall genomföres utomhus eller inomhus vid

    inomhusmästerskap. Inget gemensamt beslut kunde tas i frågan.

 

§ 4  

Ändring av arrangör till inomhusmästerskap.

Beslutades att Danmark arrangerar mästerskapen 2012 i stället för Norge och att Norge arrangerar 2014.

 

§ 5  

Beslutades att utomhusmästerskap genomförs enligt följande: 2009 i Sverige, 2011  i Finland och 2013  i

Norge eller Island.

 

§ 6

Beslutades att stafetter vid Nordiska Mästerskap genomförs på lördagen.

Finland föreslog att stående hopp (längd, tresteg och höjd) skall finnas med vid nordiska inomhusmästerskap och
att 200m skall avgöras under första tävlingsdagen (fredag) med seedade A-finaler, B-finaler etc. utan försöksheat.
Beslut i dessa båda frågor tas vid nästa möte i Ljubljana efter att vi hört vad våra aktiva och ledare tycker.

 

§ 7

Vesa Lappalainen informerade och delade ut informationsblad om Nordiska mästerskapen i kastmångkamp som avgörs i Jalasjärvi, Finland den 30 augusti i år. Peter Hackenschmidt framförde önskemål om att uppehållen
mellan grenarna inte skall vara för långa.

    

§ 8

Beslutade att anmälan till Nordiska mästerskap alltid skall gå genom respektive lands veterankommitte

och att inga passkopior behöver bifogas till anmälan.

 

§ 9

Startavgiften vi Nordiska Veteranmästerskap diskuterades. Inga beslut togs.

 

§ 10

Beslutades på förslag från Sverige att VNM utomhus 2009 arrangeras i Huddinge, Sverige 26-28 juni.

 

§ 11

Diskuterades om nordiska mästerskapen i kastmångkamp skall genomföras vid utomhusmästerskapen.
Beslutades att kastmångkamperna även i fortsättningen skall vara ett eget mästerskap.

 

§ 12

Beslutades på förslag från Finland att nordiska mästerskapen inomhus 2010 arrangeras i Jyväskylä, Finland.
Pekka Sihvonen informerade om tävlingarna, som troligen avgörs i februari månad. Exakt datum hoppas
arrangörerna kunna meddela vid VEM i Ljubljana i sommar. Man planerar att ha viktkastningen utomhus.

 

§ 13

Från de nordiska länderna informerades om veteranrekord och veteranstatistik.

Danmark jobbar med att få fram årsstatistik för de 20 bästa inomhus och utomhus.

Norge ligger lite efter i tiden men mångkampsstatistiken är klar. Arbete med övrig statistik pågår.

Sverige har väl fungerande veteranstatistik med statistiker på nationell, Europa- och världsnivå.

Islands veteranstatistiker håller på att uppdatera statistiken. Dataproblem har försvårat arbetet.

Finland har en utomordentligt väl fungerande veteranstatistik.

Ett kvarstående bekymmer vad gäller den nordiska veteranstatistiken är att vi fortfarande har olika regler om födelsedatum eller födelseår skall gälla. För de nordiska veteranrekorden som tas fram i Sverige gäller födelseår.

 

§ 14

EVAA-information

Ivar Söderlind informerade inför sommarens VEM i Ljubljana. Stoppdatum för motioner/förslag till Generalförsam-
lingen är den 30 april, stoppdatum för kandidatförslag till EVAA Council den 30 april, stoppdatum för tävlingsdelta-
gande den 30 maj och stoppdatum för att anmäla delegater till generalförsamlingen är den14 juni .

 

Tekniska mötet i Ljubljana är den 23 juli kl 17.00, öppningsceremonin den 23 juli kl 20.00, Womens Assembly den
28 juli kl 18.00 och Generalförsamlingen den 29 juli kl 9.00.

 

Vid sommarens generalförsamling föreslår EVAA att EVAA:s Council skall minskas från 7 till 5 ledamöter.
Statistikern och kvinnorepresentanten försvinner. Mandattiden går ut för Ivar Söderlind, Sverige och Pekka Kurki,
Finland och de kan inte väljas om då de suttit två mandatperioder Ivar föreslås ingå i nya EVAA Board som EVAA:s statistiker.

 

EVAA Academy har bildats som ordnar seminarier och samarbetar med Europiska Universitet i frågor om veteraners tävlande, hälsa antidoping etc.

 

§  15

Vesa Lappalainen uppmanade de Nordiska länderna att söka fler internationella mästerskap och även föreslå
kandidater till olika poster i EVAA:s/ WMA:s Council och kommittéer.

 

§  16

Beslutades att nästa möte äger rum vid VEM i Ljubljana i sommar. Vi återkommer med tid och datum . 

 

§  17

Mötet avslutades med ett varmt tack till Island för fina tävlingar och ett extra tack för möteslokal och förtäring.                          

 

 

 

Vid protokollet                             Justeras 

 

 

 

Elisabet Ekborg                            Ivar Söderlind